background

HIAA + HAD + HDID

Zarządzanie i obsługa urządzeń w centrum przetwarzania jest bardzo czasochłonna i pracochłonna. Ręczne procesy obarczone są ryzykiem błędów, które często skutkują jeszcze dłuższymi procedurami rozwiązywania problemów. Dlatego, aby uprościć i zautomatyzować to zarządzanie Hitachi wraz ze swoimi macierzami VSP G i F dostarcza oprogramowanie, które wykorzystuje mechanizmy sztucznej inteligencji i które pozwala na monitorowanie infrastruktury oraz automatyzację zadań. Dostępne w tym zakresie są trzy aplikacje: Hitachi Infrastructure Analytics Advisor (HIAA), Hitachi Automation Director (HAD) oraz Hitachi Data Instance Director (HDID).

Hitachi Infrastructure Analytics Advisor (HIAA) pozwala na monitorowanie i raportowania wydajności w następującym zakresie:

  • monitorowania macierzy dyskowych (również macierzy firm trzecich), przełączników SAN oraz serwerów w czasie rzeczywistym,
  • definiowania i monitorowania SLO (Service Level Objective) dla parametrów wydajnościowych w zakresie co najmniej IOPS, MB/s oraz czasów odpowiedzi,
  • monitorowania poziomów SLO na całej drodze IO od dysku do maszyny wirtualnej,
  • definiowanie alarmów oraz informowanie o przekroczeniu zdefiniowanych poziomów krytycznych co najmniej w panelach informacyjnych oprogramowania oraz za pomocą wiadomości email,
  • rysowanie diagramu topologii połączeń macierzy i serwerów,
  • analizowanie tzw. „wąskich gardeł” wydajnościowych,
  • korelacja zmian parametrów wydajnościowych ze zmianami konfiguracji w środowisku,
  • raportowanie z możliwością przechowywania w wewnętrznej bazie danych próbek wydajnościowych przez okres co najmniej 1 roku bez uśredniania próbek,
  • analityka predykcyjna (planowanie budżetu, planowanie pojemności i wydajności)

Hitachi Automation Director (HAD) dostarcza warstwy orkiestracyjnej dla zarządzania wirtualnymi maszynami, siecią oraz pamięcią masową a także bezpieczeństwem. Dzięki temu pozwala na szybsze dostarczanie zasobów dla nowych aplikacji, również w sposób zautomatyzowany w oparciu o wyniki analizi zasobów (ich telemetrii) wykonywanych przez HIAA. Szybsze dostarczanie zasobów to krótsze czasy realizacji projektów, a co za tym idzie – szybsze wdrażanie nowych produktów i usług.

Hitachi Data Instance Director (HDID) dostarcza z kolei mechanizmów zarządzania wszystkimi kopiami i replikami w organizacji. Niezależnie od tego w jakim celu dana kopia, snapshot czy zdalna replika została utworzona, HDID pomaga i upraszcza procesy w jej utrzymaniu, monitorowaniu parametrów RPO i RTO oraz zarządzaniu w postaci gotowych oraz własnych procesów typu workflow. Ponadto HDID, podobnie jak HIAA może zostać zintegrowany z procesami oraz katalogiem usług definiowanymi w obrębie Hitachi Automation Directora. I w ten sposób dostarcza automatycznych mechanizmów tworzenia kopii w zależności od wymagań zdefiniowanych we wzorcach (w katalogu usług) w HAD.